Одит

Одитът е процес, в който се извършва систематично и независимо изследване и оценка на финансовите справки, операциите и мениджмънта на фирма, организация или учреждение, като целта е да се предоставят доказателства за достоверността, целостта и законността на тези финансови справки. Обикновено се извършва от одиторска фирма, независима юридическа лицензирана организация, която има професионални квалификации и опит в областта на одита.

Типично одитът започва със съставянето на план за изпълнението му, който зависи изцяло от характера на одита и това, което трябва да са прегледа. Типично този процес е цялостен и обхваща цялата фирма. Спрямо спецификите на бизнеса този план може да има стотици различни измерения, като тук е от ключово значение наетият екип да е всестранно развит и да има понятие от капризите на различните бизнес начинания, както и да може да заучава нова информация бързо и ефикасно, така че да я прилага точно.

Провеждането на одита се извършва съгласно приетия план. Одиторите извършват предварителен преглед на документацията касаеща проверявания процес. По време на одита, одиторите събират информация чрез провеждане на интервюта, проучване на документи и записи и чрез преки наблюдения на дейностите и процесите. При откриване на несъответствие водещият одитор предприема необходимите описателни действия, като същевременно с това се установяват причините за възникналото несъответствие, срокове за отстраняване и възможни коригиращи действия.

След приключване на одита се изготвя подробен доклад в установена предварително форма, който се представя, придружен с несъответствия или забележки, ако има такива, които служат за маркери при последващи действия за подобрение.

Колко време отнема?

Зависи главно от две неща - размерът на фирмата и ефикасността на действията на одитора. Ако фирмата е голяма и екипът от одитори неопитен - времето, което ще отнеме ще е повече. В този случай е ключово да се избере екип съответстващ на амбициите на фирмата, защото качеството на финалния одиторен доклад е почти напълно определящо за ползите от вътрешния одит.